Mẫu ‘Tóm tắt Đề xuất kinh doanh cùng người thu nhập thấp’ để tiếp cận Quỹ thách thức doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ hai - 29/12/2014 23:03 - Người đăng bài viết: thanhtu
Mẫu ‘Tóm tắt Đề xuất kinh doanh cùng người thu nhập thấp’
 
Tên Dự án
Xin vui lòng cung cấp tên dự án
 
A.    Thông tin về Doanh nghiệp nộp đề xuất 
 
Tên của doanh nghiệp chính đề xuất dự án:
 
Địa chỉ:
 
Điện thoại:                                                                                          Fax:
 
Email:                                                                                                 Website:
 
Họ và tên người liên hệ:                                                                       Chức vụ:
 
Email:                                                                                                 ĐT:
 
Tổng quan về Doanh nghiệp:
 
Mô tả tối đa nửa trang về quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, quy mô, loại hình kinh doanh chính, sản phẩm/dịch vụ chính, mức độ phù hợp của dự án đề xuất với doanh nghiệp hiện tại của bạn như thế nào. Nếu cần, bạn có thể  đính kèm phụ lục nếu để cung cấp thêm thông tin.
 
Xin vui lòng cung cấp các thông tin sau:
 
Thông tin về doanh nghiệp 2010 2011 2012
Doanh thu (Tỷ đồng)
 
     
Lợi nhuận ròng (Tỷ đồng)
 
     
Tổng tài sản (Tỷ đồng)
 
     
·         Nợ (Tỷ đồng)
 
     
·         Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)
 
     
Số nhân viên làm việc toàn thời gian      
·         Số nhân viên nữ làm việc toàn thời gian      
Số nhân viên làm việc bán thời gian (nếu có)      
·         Số nhân viên nữ làm việc bán thời gian (nếu có)      
 
Đối tác cùng thực hiện (nếu có):
 
Xin vui lòng ghi tên và thông tin liên lạc của  các đối tác cùng thực hiện, cũng như vài trò của các đối tác này trong việc thực hiện dự án.
 
 
 
 
B.    THÔNG TIN DỰ ÁN
 
1.     Ngành của Dự án: Nông nghiệp ( )   Tăng trưởng xanh ( )  Cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ ( )
 
2.     Địa điểm thực hiện dự án:……………………………
 
3.     Thời gian: ………………… tháng             từ……………… đến………………………………
 
4.     Tổng vốn đầu tư của dự án (USD):………………………………..
 
5.     Cơ hội và Thách thức của Dự án:
 
Mô tả ý tưởng chính của dự án, tối thiểu phải giải quyết các yêu cầu sau:
 
5.1 Cơ hội thị trường, thách thức đặt ra là gì và dự án sẽ giải quyết cơ hội/ vấn đề đó như thế nào?
 
5.2 Các mục tiêu chính cần đạt được trong thời gian dự án là gì? (Liệt kê tối đa 3 mục tiêu)
 
·         Mục tiêu cụ thể số 1:
·         Mục tiêu cụ thể số 2:
·         Mục tiêu cụ thể số 3:
 
5.3 Các kết quả và lợi ích đầu tư mà doanh nghiệp kỳ vọng đạt được sau thời gian thực hiện dự án? Khi nào phải đạt được?
 
5.4 Kế hoạch,các hoạt động và thời gian thực hiện các mục tiêu nêu trên của dự án?
 
 
  Mô tả các hoạt động chính của dự án Thời điểm
bắt đầu
Thời điểm kết thúc
1      
2      
3      
4      
5      
6      
       
 
 
6.     Tính khả thi của dự án
 
6.1 Tính khả thi về thương mại: Mô tả các yếu tố chính liên quan đến sự khả thi về mặt thương mại của dự án như: nhu cầu thị trường (trong và ngoài nước), sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu, sản phẩm đổi mới, khe thị trường, thị trường hàng hóa, các yếu tố khác.
 
6.2 Tính khả thi về kỹ thuật: Mô tả các yếu tố chính liên quan đến sự khả thi về mặt kỹ thuật của dự án như: kinh nghiệm của doanh nghiệp, ban điều hành và cổ đông trong ngành, năng lực hiện tại, bằng chứng về sự phù hợp của giải pháp đối với việc giải quyết một hoặc hơn các thách thức mà quỹ VBCF đặt ra cho đợt kêu gọi đề xuất lần hai?
 
6.3 Tính khả thi về tài chính: Mô tả cách thức doanh nghiệp sẽ huy động nguồn lực đầu tư (chỉ rõ nguồn), và chứng minh rằng mô hình kinh doanh mang lại lợi nhuận cho công ty.
 
6.4 Tính bền vững: Mô tả rõ mô hình kinh doanh sẽ bền vững như thế nào sau khi kết thúc hỗ trợ đầu tư từ quỹ VBCF: từ 2016 trở đi.
 
7.     Cơ sở chứng minh tính Đổi mới/Sáng tạo của Dự án:
7.1 Mô tả cơ sở chứng minh tính đổi mới và sáng tạo của dự án được đề xuất. Sự đổi mới có thể bao gồm sản phẩm/dịch vụ, công nghệ, quá trình sản xuất, sắp xếp mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến.
 
7.2 Giải thích lý do tại sao cần nguồn vốn của VBCF để thúc đẩy sự đổi mới của dự án được đề xuất.  
 
8.     Ngân sách dự án và nguồn lực cần thiết
 
STT Hạng mục ngân sách
 
 
Tổng ngân sách
(USD)
Ngân sách đầu tư bằng tiền từ (USD) Đóng góp khác của doanh nghiệp (USD)
Doanh nghiệp Yêu cầu từ VBCF Nguồn khác (nêu rõ)
1
 
         
2  
         
 
3
           
  Tổng chi phí dự án
 
         
 
Phần đầu tư của doanh nghiệp phải chiếm ít nhất 51% tổng vốn đầu tư của dự án, các nguồn kinh phí khác sẽ được bổ sung vào phần đầu tư của doanh nghiệp.  
 
Xin vui lòng ghi rõ số tiền đóng góp của mỗi đối tác thực hiện (nếu dự án sẽ được thực hiện bởi nhiều đối tác).
 
Nguồn kinh phí yêu cầu từ VBCF: USD…………………, tương đương …..……. % tổng vốn đầu tư của dự án.
 
Xin vui lòng mô tả nguồn lực quan trọng khác (nếu có) cần thiết để thực hiện dự án thành công.
 
C.    Lý do nhận hỗ trợ của VBCF
 
9.     Sự tham gia của người thu nhập thấp vào dự án và những người hưởng lợi:
9.1 Số lượng việc làm mà dự án trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra ở các công đoạn khác nhau? Hãy tách biệt số lượng người có thu nhập thấp và thu nhập không thấp, công đoạn kinh doanh (nhà máy, cung cấp, phân phối, …) cũng như loại việc làm (trực tiếp/ gián tiếp; toàn thời gian/bán thời gian.)
 
9.2 Số lượng người được cải thiện thu nhập và mức tăng thu nhập do tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của việc thực hiện dự án? Hãy tách biệt số lượng người có thu nhập thấp và thu nhập không thấp.
 
9.3 Số lượng người có thể tiếp cận tốt hơn với hàng hóa và dịch vụ có chất lượng cao hơn và giá thành rẻ hơn?
 
9.4 Dự kiến thành phần dân tộc thiểu số và phân theo giới trong số đối tượng hưởng lợi? (nếu có)
 
9.5 Tác động tiềm năng về môi trường của dự án? Doanh nghiệp có kế hoạch gì để giảm thiểu tác hại đối với môi trường?
 
Các tác động nêu trên phải được lượng hóa trong bảng sau đây:
 
Các chỉ số tác động xã hội Nhà cung cấp/Nông hộ Nhà máy/ công ty Hệ thống phân phối Người tiêu dùng Tổng cộng
Số lươngj việc làm mớI Cho người có thu nhập thấp (<5 USD/ ngày) Năm
1&2
Tổng số
 
         
Trong đó phụ nữ          
Năm
3 đến 5
Tổng số
 
         
Trong đó phụ nữ          
Người thu nhập trung binh và cao (>5 USD/ngày) Năm 1&2
 
         
Năm 3 đến 5          
Số ngườI có thu nhập tăng thêm Cho người có thu nhập thấp (<5 USD/ ngày) Năm
1&2
Tổng số
 
         
Trong đó phụ nữ          
Năm
3 đến 5
Tổng số
 
         
Trong đó phụ nữ          
Người thu nhập trung binh và cao (>5 USD/ngày) Năm 1&2
 
         
Năm 3 đến 5          
Tiếp cận hàng hóa và dịch vụ vớI chi phí hợp lý Cho người có thu nhập thấp (<5 USD/ ngày) Năm
1&2
Tổng số
 
         
Trong đó phụ nữ          
Năm
3 đến 5
Tổng số
 
         
Trong đó phụ nữ          
Người thu nhập trung binh và cao (>5 USD/ngày) Năm 1&2
 
         
Năm 3 đến 5          
 
Đơn vị nộp đề xuất có thể mô tả các chỉ số kinh doanh khác (doanh thu, sản lượng, số lượng và giá trị hàng hóa mua từ những người thu nhập thấp…) theo bảng sau:
  
STT Chỉ số
 
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 hàng năm sau năm thứ 5
1 Số lương sản phẩm và dịch vụ từ dự án; (Nêu rõ tên sản phẩm và đơn vị đo)            
2 Doanh thu (triệu VNĐ) từ sản phẩm/dịch vụ từ dự án            
3 Số lượng hàng hóa vật tư đầu vào mua từ người có thu nhập thấp (nếu có, nêu rõ loại hàng hóa và đơn vị đo)            
4 Giá trị (triệu VNĐ) hàng hóa/ dịch vụ mua từ người thu nhập thấp cho dự án (nếu có)            
 
5
 
 
 
           
 
10.  Tại sao doanh nghiệp cần hỗ trợ tài chính từ quỹ VBCF
Xin vui lòng giải thích lý do tại sao cần hỗ trợ tài chính để thực hiện dự án.
Điều gì xảy ra nếu doanh nghiệp không thể nhận được hỗ trợ tài chính từ VBCF?
 
11.  Doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ tài chính nào từ các tổ chức phát triển khác, cơ quan nhà nước hoặc các đơn vị khác trong 3 năm vừa qua không, nếu có, xin vui lòng cung cấp một số thông tin chi tiết (giá trị tài trợ, thời gian thực hiện dự án, mục tiêu và các hoạt động chính của dự án).
 
Xin vui lòng đính kèm bản sao đăng ký kinh doanh và các tài liệu hỗ trợ khác trong phần phụ lục. Nếu không, đề xuất của bạn có thể không được lựa chọn.
 
Đại diện và thay mặt cho Doanh nghiệp đề xuất dự án, tôi hiểu rằng
 
1.    Đề xuất của chúng tôi sẽ được đánh giá để cạnh tranh nguồn vốn tài trợ;
 
2.    Việc chúng tôi nộp đề xuất này không có nghĩa là sẽ có được sự cam kết hay đảm bảo tài trợ hay hỗ trợ kỹ thuật từ Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt nam;
 
3.    Đề xuất này sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí về kỹ thuật, tài chính kinh tế và tác động xã hội cũng như các tiêu chí khác mà nhóm đánh giá VBCF cho là cần thiết.
 
4.    Nếu đề xuất tóm tắt của chúng tôi (đề xuất này) được đưa vào danh sách ngắn, chúng tôi cam kết sẽ xây dựng đề xuất kế hoạch chi tiết và đề xuất đó cũng sẽ được thẩm định và đánh giá trong một quá trình cạnh tranh.
 
5.    Đề xuất của chúng tôi có thể không được chấp nhận nếu như không đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chí của Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp chúng tôi sẽ không khiếu nại hay có yêu cầu bổ sung gì.
 
6.     Doanh nghiệp chúng tôi sẽ tự thu xếp chi phí và thời gian xây dựng đề xuất này.
 
 
(Ký tên và đóng dấu)
 
Tên: 
 
Chức vụ:
 
Ngày:
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

 Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 794
  • Tháng hiện tại: 22480
  • Tổng lượt truy cập: 4363748